Jezik

Saradnici


Gospodarska komora Županije posavske

Gospodarska komora Županije posavske, svojim djelovanjem pokriva površinu od 324,6 km2 na sjeveru Bosne i Hercegovine, što predstavlja 1,2% teritorije Federacije BiH. Obuhvata teritoriju tri opštine: Orašje, Domaljevac- Šamac i Odžak. Županijsko središte je grad Orašje.

Djelatnosti ove kapacitetima skromne komore sa sjevera Bosne i Hercegovine su:
 • Zastupanje interesa članica prema kreatorima ekonomske politike;
 • Usluge pri izradi projekata i registraciji preduzeća;
 • Predlaganje zakona i akata iz oblasti privrede;
 • Saradnja i poslovni odnosi s finansijskim institucijama;
 • Podrška privredi u standardizaciji proizvoda i uvođenju inovacija;
 • Organizovanje nastupa na sajmovima;
 • Promocija privrede u zemlji i inostranstvu;
 • Promotivno – propagandne aktivnosti;
 • Praćenje privrednih kretanja;
 • Stručna savjetovanja.
Prirodni resursi Županije su plodno i nezagađeno zemljište, povoljni klimatski uslovi i hidropotencijali. Povoljan geografski položaj Županije Posavske, oslonjene najvećim dijelom uz rijeku Savu, dva granična prijelaza (Orašje i Bosanski Šamac), te važne putne komunikacije (prolazak koridora 5c, cesta Orašje- Tuzla, R 464) komparativne su prednosti koje bi trebale otvarati nova poglavlja privrednog jačanja područja.
početak

Privredna komora Beograda

Privredna komora Beograda je samostalna, poslovna organizacija privrednih društava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu djelatnost i koje povezuje zajednički poslovni interes na teritoriji Beograda. Komora je osnavana na teritoriji Beograda i obuhvata sljedeće opštine: Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari Grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara i prigradske opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladonovac, Obrenovac, Sopot i Surčin.
      Članovi Komore mogu biti svi subjekti koji obavljaju djelatnost na teritoriji grada Beograda, i to:
 1. privredna društva i drugi oblici organizovanja,
 2. banke, osiguravajuća drustva i druge finansijske organizacije
 3. preduzetnici
 4. zemljoradničke, potrošačke zadruge i drugi oblici organizovanja zadrugara.
      Radi izvršavanja ciljeva i zadataka Komore i uspješnog i efikasnog ostvarivanja interesa svojih članova, komora se organizuje i svoju djelatnost obavlja preko stalnih i povremenih oblika organizovanja i rada. Stalni oblici organizovanja su: Udruženja, Centri i Sud časti. Udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada povezanih članova komore. Udruženjem rukovodi sekretar udruženja. Centri služe za koordinaciju i obavljanje poslova iz djelokruga Komore, prilikom pružanja stručne pomoći iz određene oblasti članovima Komore.

Glavni ciljevi Komore su:
 • Unapređenje privrednog ambijenta i podizanje konkurentnosti,
 • Zastupanje interesa privrede u definisanju mjera ekonomske politike
 • Razvoj menadžmenta i kvaliteta,
 • Njegovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.
Neke od glavnih aktivnosti Komore su:
 • Definisanje strategije privrednog razvoja Beograda,
 • Učestvovanje u projektima koji su značajni za Beograd i Srbiju,
 • Prati tekuću problematiku po privrednim sektorima
 • Podstiče učešće nauke u razvoju privrede,
 • Organizuje razne edukacije.
Komora daje informacije i potvrde o bonitetu članova Komore. Komorom upravljaju članovi Komore preko svojih predstavnika u organima i tijelima Komore. 
početak

Privredna komora Brčko distrikta BiH

Privredna komora Brčko distrikta BiH je osnovana i djeluje od 2001. godine. Privredna komora Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine svojim djelovanjem pokriva teritoriju opštine Brčko od 493,3 km2, odnosno 1% teritorije Bosne i Hercegovine. Osnovana je 2001. godine i funkcioniše na principu dobrovoljnog članstva.

Osnovni programski cilj Komore Brčko Distrikta je stvaranje povoljnijeg ambijenta za privređivanje u sklopu ukupnog privrednog sistema. Ovaj cilj se ostvaruje kroz rad organa i tijela Komore i niz aktivnosti na jačanju uticaja Komore na izvršnu i zakonodavnu vlast u procesu donošenja izmjena i dopuna zakona, budžeta i drugih regulativa koje utiču na stanje privrede. Pored toga, jedan od osnovnih zadataka Komore je i uticaj na institucije vlasti u cilju ubrzavanja procesa donošenja izmjene i dopune Zakona o Privrednoj komori Brčko Distrikta i nastavak aktivnosti na ublažavanju i zaustavljenju posljedica ekonomske krize u privredi Brčko Distrikta u saradnji sa Vladom BD BiH.

U svrhu promocije privrede u zemlji i inostranstvu vrijedi pomenuti organizovanje prezentacije na sajmovima u zemlji i inostranstvu i organizacija Međunarodnog sajma privrede Brčko, te promocija na Internet stranici www.brcko-pkomora.com.

Strateški pravac razvoja Distrikta predstavlja poljoprivredno-prehrambena industrija, koja ima realnu osnovu za razvoj zbog bogatstva zemljišnim resursom i dobre navodnjenosti, odnosno uređene melioracione mreže.
Potencijale za ulaganje predstavlja: prečišćavanje otpadnih voda, energetska efikasnost, industrijske zone, stočarstvo, voćarstvo i poljoprivreda.
početak

Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona

Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svojim djelovanjem pokriva teritoriju od oko 504,6 km2 i tri opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine: Goražde, Pale-Prača i Foča-Ustikolina.
Djelatnost Komore je zastupanje interesa članova Komore pred organima izvršne i zakonodavne vlasti i uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao partner u:
 • pripremi i donošenju zakona, drugih propisa, mjera ekonomske politike i instrumenata kojima se uređuje ekonomski položaj privrednih subjekata;
 • pripremi i donošenju strategije razvoja, sektorskih ekonomskih politika (industrije, poljoprivrede, prometa i dr.), zaštiti domaće proizvodnje, razvoju i unapređivanju institucija tržišta i utvrđivanju tehničkih i drugih standarda;
 • pripremi i donošenju mjera unapređivanja izvoza robe i usluga;
 • promociji privrede u zemlji i inostranstvu;
 • drugim pitanjima utvrđenim posebnim propisima i ovlaštenjima Komore u nadležnostima iz partnerskih odnosa ,
 • izdavanju  odgovarajućih  dokumenata  u  skladu  s  provjerenim  javnim  ovlaštenjima.
Komora je uspostavila dobru saradnju sa Privrednom komorom Srbije, a naročito sa Regionalnim privrednim komorama iz Užica i Valjeva. Saradnja se zasniva na unapređenju razmjene informacija i robe, kao i unapređenju saradnje privrednih društava.

Potencijale za ulaganje na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona predstavljaju četiri   poslovne zone, koje imaju razvijenu infrastrukturu, a nalaze se na lokalitetima bivših, velikih proizvodnih kapaciteta Pobjede i Azota Vitkovići, koji su nekada bili okosnica privrednog razvoja Goražda , industrijska  zona „Bekto-precisa „ i  industrijska  zona  Rasadnik.

Glavne  privredne  grane  Kantona  su : namjenska  industrija , metalna  industrija , šumarstvo  i  drvoprerađivačka  industrija , tekstilna  industrija , građevinarstvo , prevoz  robe  i  putnika , prehrambena  industrija , trgovina  i  ugostiteljstvo.

Značajan potencijal predstavlja poljoprivreda, tj. oživljavanje prerađivačkih potencijala, razvoj plasteničke proizvodnje, uzgoj jabuke, kruške, šljive i maline, kao i razvoj turizma.
početak

Gospodarska/ Privredna komora Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

Gospodarska/ Privredna komora Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, sa sjedištem u Mostaru, svojim djelovanjem pokriva površinu od 4.401 km2, odnosno 16,8% površine Federacije Bosne i Hercegovine. Komora Hercegovačko-neretvanske županije/kantona obuhvata teritoriju osam opština u Hercegovini, a to su: Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Neum, Prozor, Ravno i Stolac i Grad Mostar.
Osnovni zadaci komore su:
 • zastupanje interesa članova komore i privrede u cjelini pred organima zakondavne i izvršne vlasti u cilju poboljšanja ambijenta i uslova poslovanja,
 •  saradnja sa nosiocima privrednog razvoja u pripremi i donošenju strategije razvoja, mjera ekonomske politike kojima se uređuje ekonomski polžaj privrednih subjekata.
 • promocija privrede i poduzetništva u zemlji i inostranstvu
 • pružanje poslovnih usluga malim i srednjim preduzećima u svrhu razvoja i unapređenja poslovanja
 • edukacija
Mostar je sjedište Kantona i privredni  centar regije. Od mora je udaljen 60 km, a u njemu i njegovoj neposrednoj blizini nalaze se poznati kulturno-istorijski spomenici, od kojih je najpoznatiji stari dio grada u kojem je lociran i od strane UNESCO-a zaštićen spomenik kulture, Stari most. Svake godine u mjesecu aprilu se u Mostaru održava sajam privrede jedna od najvećih privrednih manifestacija u široj regiji.

Jedina je županija/kanton koji ima Izlaz na more i uz Međugoje kao centar vjerskog turizma i niz drugih ljepota i kulturno-historijskih spomenika  svrstava ga  u najatraktivnije područje u BiH.

Sjeverno područje Županije/Kantona, opštine Prozor-Rama, Konjic i Jablanica je pretežno planinski.Veliki dio površine se nalazi pod livadama i pašnjacima. Ovaj kraj je poznat po uzgoju razni vrsta voća. Na ovom području je izgrađeno više hidroakumulacija(Rama, Jablanica, Grabovica, Salakovac, Mostar)kroz koje protječu Neretva, Rama, Doljanka, Drežanka,Krupić i druge rječice, što predstavlja ogroman vodeni kapacitet koji se za sada samo djelomično koristi za uzgoj konzumne ribe.

Južni dio Županije/Kantona obuhvata opštine Čapljina, Čitluk, Stolac, Ravno i Neum. Ovaj je dio Županije posebno pogodan za uzgoj zdrave hrane, jer svojim prirodnim bogatstvima omogućava razvoj takve djelatnosti, danas vrlo tražene u svijetu.  Posebno je, i nadaleko poznato, vino koje se proizvodi na poljima mediteranskog krša.
Glavne privredne grane kantona su : energetika, metaloprerađivačka industrija, poljoprivreda, turizam, građevinarstvo, drvoprerada, saobraćaj.
 
Kanton raspolaže značajnim resursima  i potencijalima u energetici(voda, sunce, vjetar), metalnoj industriji, nalazištima arhitektonskog i građevinskog kamena, poljoprivredi, turizmu.
početak

Privredna/Gospodarska komora Srednjobosanskog kantona/Kantona

Privredna/Gospodarska komora Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna (SBK/KSB) svojim djelovanjem pokriva površinu od 3.189 km2 i obuhvata teritoriju dvanaest opština/općina u Federaciji Bosne i Hercegovine: Jajce, Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik i Vitez.

Komora obavlja usluge javnih ovlaštenja (izdavanja uvjerenja o porijeklu robe), izdavanje potvrda, a u saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i univerzitetom Apeiron organizuje se edukacija za članove nadzornih odbora u javnim preduzećima.

Komora je potpisala sporazume o poslovno-tehničkoj saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Novi Sad i Območnom obrtno-podjetniškom zbornicom Nova Gorica, sa kojim je uspostavljena saradnja kroz organizovanje privrednih misija.

Prirodni resursi kojima raspolaže teritorija SBK/KSB su: lignit na području Vrbaske doline, mrki ugalj na području Lašvanske doline, zemni plin na području Kiseljaka, rude aluminija – boksiti na području Jajca i Donjeg Vakufa; rude željeza – magnetiti, hematiti i limoniti na području planine Radovan, rude gipsa na području Gornjeg Vakufa – Uskoplja i Donjeg Vakufa, rude kvarcita, žive, bakra olova i cinka na području Gornjeg Vakufa – Uskoplja, te građevinski materijali kao što su tehnički i arhitektonsko-građevinski kamen u koji spadaju dolomiti, krečnjaci, kvarc-dioriti, rioliti, mramori, tufoi i sedre, kao i gline. Značajne resurse predstavljaju termalne i mineralne vode koje se nalaze na području Kiseljaka, Fojnice i Bugojna, zatim šume i poljoprivredne površine.
početak

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona svojim djelovanjem pokriva teritoriju Zeničko-dobojskog kantona, koji se prostire na površini od 3.343 km² i po površini zauzima četvrto mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Osnovni programski cilj Komore je zastupanje interesa članova komore i privrede u cjelini pred organima izvršne vlasti i državne uprave i drugim partnerima radi ostvarivanja uticaja u postupku donošenja i provođenja privredne politike i privrednog sistema, planova, programa i drugih dokumenata. Drugi značajan cilj je prenošenje potreba preduzetnika zakonodavnim tijelima i državnim organima i zalaganje za donošenje zakona i propisa koji stimulišu preduzetništvo. 

Komora u okviru partnerskih odnosa obezbjeđuje neposredno ili preko svojih organa i tijela prijedloge, stavove, mišljenja i sugestije svojih članova, te ih nakon obrade dostavlja nadležnim organima na razmatranje. Kao partner u odnosima sa kantonalnim i opštinskim organima izvršne vlasti i uprave, Komora zastupa interese članova, a posebno u:
 • pripremi i donošenju zakona, drugih propisa i mjera ekonomske politike i instrumenata kojima se uređuje ekonomski položaj privrednih subjekata,
 • pripremi i donošenju strategije razvoja, sektorskih ekonomskih politika, zaštiti domaće proizvodnje, uspostavljanje sistema ekološki održivog razvoja, razvoja i unapređenja institucija tržišta, utvrđivanja tehničkih i drugih standarda,
 • promociji privrede u zemlji i inostranstvu,
 • pripremi i donošenju regulative u oblasti rada, penzionog i zdravstvenog osiguranja, plata i slično,
 • pružanju poslovnih infrastrukturnih usluga članovima radi povećanja efikasnosti njihovog poslovanja i uspješnijeg uključivanja u tržišne tokove, kao i
 • izdavanju odgovarajućih dokumenata u skladu s povjerenim javnim ovlaštenjima.
Privredna komora Ze-Do kantona u realizaciji promotivnih aktivnosti i organizaciji privrednih susreta ima uspostavljenu i razvijenu saradnju sa privrednim komorama iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Italije i Mađarske.

Glavne privredne grane Kantona su: rudarstvo (mrki ugalj), proizvodnja električne energije, metalurgija i metaloprerada, proizvodnja dijelova i komponenti za autoindustriju, šumarstvo i drvoprerađivačka industrija, tekstilna industrija, prerada kože, građevinarstvo i proizvodnja građevinskog materijala, prevoz robe i putnika, banjski turizam i ugostiteljstvo, poljoprivredna i prehrambena industrija. Kanton raspolaže značajnim bogatstvima u rudama, mineralima, šumama i zemljištem pogodnim za proizvodnju zdrave hrane. 
početak

Područna privredna komora Bijeljina

Područna privredna komora Bijeljina jedna je od pet područnih privrednih komora u jedinstvenom komorskom sistemu Republike Srpske. Djeluje na području dvanaest opština i pokriva površinu od 3.468 km². Osnovne aktivnosti ove komore su zastupanje interesa privrede i obavljanje javnih ovlašćenja. Usluge koje Komora pruža svojim članicama su između ostalog: promocija privrede, organizacija sajmova i privrednih misija, kao i organizacija i održavanje seminara, informisanje, konsalting i dr.

Područje djelovanja Komore spada među najrazvijenije u Republici Srpskoj, na kojem posluje oko 1.600 privrednih društava što predstavlja oko 17,7% privrednih društava u Republici Srpskoj. O razvijenosti područja na kojem djeluje Komora Bijeljina svjedoči, pored ostalog, i brojnost instalisanih proizvodnih kapaciteta u industriji i energetici. U okviru prerađivačke industrije najveći broj privrednih društava je u području proizvodnje prehrambenih proizvoda. Pored geografskog položaja, razvijenosti ovog područja doprinijela je plodnost zemljišta, velika šumska prostranstva i bogatstvo rudom.
početak

Područna privredna komora Istočno Sarajevo

Područna privredna komora Istočno Sarajevo jedna je od pet područnih privrednih komora u jedinstvenom komorskom sistemu Republike Srpske. Područje Privredne komore Istočno Sarajevo obuhvata teritoriju 12 opština, čija površina iznosi 3.652 km². Nalazi se u centru istočnog dijela Republike Srpske, između područja Privredne komore regije Bijeljina na sjeveru i Privredne komore regije Trebinje, na jugu.

Osnovni zadaci Komore Istočno Sarajevo su: zastupanje interesa privrede, organizacija javnih rasprava i javna ovlašćenja koja su u nadležnosti područnih privrednih komora
Kroz apliciranje na projekte i privredne misije, Komora Istočno Sarajevo uspostavila je saradnju sa regionalnim privrednim komorama iz Srbije - Užice i Valjevo.

Na području Istočnog Sarajeva turizam predstavlja stratešku privrednu granu, jer ovo područje karakteriše veliki turistički potencijal (olimpijska planina Jahorina). Osim turizma ovo područje je bogato i drvnim sortimentima, gdje se uglavnom radi primarna prerada drveta. Zbog toga u ovoj privrednoj grani postoje značajni potencijali za ulaganje u finalnu proizvodnju. Značajno je spomenuti da postoje povoljni uslovi za razvoj poljoprivrede i stočarstva.
početak

Područna privredna komora Trebinje

Područna privredna komora Trebinje jedna je od pet područnih privrednih komora u jedinstvenom komorskom sistemu Republike Srpske. Svojim djelovanjem pokriva jugoistočni dio Republike Srpske, koji obuhvata devet opština ukupne površine 5.600 km2. Glavno administrativno, privredno i kulturno središte regije je Trebinje, koje je ujedno i najveći grad ovog područja i sjedište Komore. Na njegovoj teritoriji se nalazi i najveći broj privrednih subjekata.

Komora Trebinje obavlja sledeće aktivnosti::
 • Izdavanje potvrda da se roba ne proizvodi u BiH,
 • Izdavanje potvrda da se roba ne proizvodi u dovoljnim količinama,
 • Davanje saglasnosti o ekonomskoj opravdanosti za unutrašnju i vanjsku obradu, te saglasnosti o ispunjenosti uslova za potpuno oslobađanje od uvoznih dadžbina,
 • Izdavanje uvjerenja o porijeklu robe, koji prate robu pri izvozu (Form A, Of origine),
 • Pripremne radnje, organizovanje i sprovođenje postupka usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija.
Prirodni resursi ovog područja su rude (mrki ugalj i boksit), građevinski kamen, ukrasni kamen (siga), pijesak, šume, vode, ljekovito bilje, te su njegovi strateški pravci razvoja energetika, poljoprivreda i turizam.
početak