Jezik

Ciljevi i rezultati projekta

Osnovni cilj projekta je da stimuliše privredne komore u BiH i poveća njihove kapacitete za učešće u političkom dijalogu i procesu donošenja odluka pri formiranju poslovnog okruženja u BiH za preduzeća iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Projektom je predviđeno formiranje zastupajućeg tijela za IKT sektor kao i podizanje svijesti o korištenju informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju. Koristi od projekta će imati i sve članice komora u BiH koje žele da unaprijede svoje poslovanje intenzivnijom primjenom IKT-a.

Očekivani rezultati:
 • BiH komore su stekle više iskustva i znanja u oblasti upravljanja projektima
 • Povećan nivo saradnje među komorama BiH
 • BiH komore su ojačale regionalna partnerstva sa drugim komorama
 • Dijalog između vlade i drugih zainteresovanih strana i mreže BiH komore je intenziviran
 • Započete inicijative za unapređenje poslovnog okruženja u BiH
 • Analiziran IKT sektor u BiH
 • Formirani organi za lobiranje interesa IKT preduzeća u BiH
 • Uvedene nove usluge za IKT preduzeća i druge članove komora
 • Organizovane aktivnosti podizanja svijesti o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju
 • Podstaknuta regionalna saradnja IKT preduzeća
 • Podstaknuta saradnja preduzeća - obrazovne ustanove – organi uprave