Jezik

PK RS - Privredna komora Republike Srpske

U skladu sa Zakonom o Privrednoj komori RS (Sl. glasnik RS 65/08), Komora je organizovana kao javno-pravna institucija, sa članstvom svih privrednih subjekata. Komorski sistem Republike Srpske, u sadašnjem obliku, egzistira od 1992. godine. U okviru jedinstvenog komorskog sistema, oblici organizovanja i rada zasnivaju se na teritorijalnom i granskom povezivanju članica Komore. Članovi Komore teritorijalno se povezuju u područnim komorama, a granski preko udruženja i savjeta.

U cilju zadovoljenja potreba članica i unapređenja poslovanja Komore, u jedinstvenom komorskom sistemu, uveden je i sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Osnovni programski ciljevi Privredne komore Republike Srpske su:
  • Stvaranje povoljnijeg ambijenta za privređivanje u sklopu ukupnog privrednog sistema;
  • Priprema privrede Republike Srpske na putu evropskih integracija;
  • Unapređenje poslovne saradnje putem promocije privrede Republike Srpske u zemlji i inostranstvu;
  • Povećanje konkurentnosti članova Komore;
  • Učešće u socijalnom dijalogu sa ciljem postizanja stabilnijih privrednih odnosa;
  • Promocija komorskih aktivnosti sa ciljem kvalitetnijeg informisanja javnosti i članica;
  • Poboljšanje poslovanja i povećanje efikasnosti djelovanja Komore.
Najvažnije aktivnosti Privredne komore Republike Srpske su zastupanje interesa privrede, praćenja privrednih kretanja i promocija privrede, te pružanje poslovnih usluga. Zastupanje interesa privrede pred organima zakonodavne i izvršne vlasti prilikom oblikovanja privrednog sistema, Komora vrši prilikom pripreme privrednog zakonodavstva, mjera i mehanizama privrednog sistema i mjera ekonomske politike, te davanjem primjedbi i prijedloga organima državne uprave prilikom donošenja propisa od interesa za privredu. Ovu aktivnost Komora ostvaruje učešćem u radu stalnih odbora i radnih tijela Narodne skupštine RS.

S ciljem unapređenja poslovne saradnje, povećanja izvoza i privlačenja stranih investicija Privredna komora RS organizuje nastupe na sajmovima, privredne misije, prezentacije i promocije, te izdaje promotivne publikacije i kataloge, prezentuje privredu na Internetu u glasilima Komore i druge promotivne aktivnosti.

Privredna komora obezbjeđuje svim zainteresovanim subjektima poslovne informacije o privrednim društvima u vidu osnovnih podataka o privrednim subjektima, pregleda privrednih subjekata, izvoza, uvoza i drugih podataka kao što su informacije o stranim ulaganjima, raspoloživim izvorima finansiranja, privrednim kretanjima, te ponudi i tražnji robe i usluga.

Na osnovu podataka iz Informacionog centra, dostavljanih podataka od preduzeća i podataka preuzetih od APIF-a, Komora Republike Srpske izdaje potvrde o bonitetu. Takođe, privrednim društvima su na raspolaganju i programi poslovnog i stručnog osposobljavanja u cilju povećanja nivoa profesionalnih kompetencija i unapređenja poslovanja privrede. Komora kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta ovih programa u smislu ponude aktuelnih sadržaja, primjenjivih znanja i vještina, kao i angažovanja renomiranih predavača.

Privredna komora RS u cilju promocije, prezentacije, unapređenja kako svoga tako i poslovanja svojih članica, te kroz partnerstva na projektima, ima veoma razvijenu mrežu kontakata i saradnju sa privrednim komorama iz okruženja i svijeta.

Privredna komora Republike Srpske, tradicionalno, svake godine, organizuje manifestaciju „Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske“ u cilju afirmacije i promocije uspješnih privrednih društava i privrednika Srpske.

Iskustva na projektima

PK RS je učestvovala kao partner u sprovođenju više međunarodnih projekata od kojih je pored projekata NET i WEB u poslednjih nekoliko godina najznačajniji projekat FIRMA. Projekat „FIRMA“ je petogodišnji projekat pomoći ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini ukupne vrijednosti 21 milion dolara, koji finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Privredna komora Republike Srpske više od deset godina aktivno učestvuje u Njemačkom programu za razvoj CIM integrisani eksperti, koji se realizuje u saradnji sa njemačkim projektom GIZ. U okviru ovog programa, Komora je angažovala njemačkog eksperta, čiji je osnovni zadatak unapređenje promocije privrede i izvoza, te privlačenje stranih investicija.