Jezik

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (P/GK FBiH) je asocijacija koja je konstituisana novembra 1999. godine, a nastala je kao posljedica usaglašavanja organizacije komorskog sistema sa novim sistemom Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Sve komore u FBiH imaju svojstvo pravnog lica i široka ovlaštenja u zastupanju i promociji privrede na svom području djelovanja. Članstvo u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, kao i u svim kantonalnim/županijskim komorama je od 2004. godine na dobrovoljnoj osnovi, čime je otežano finansiranje i rad komora, a samim tim i održivost nekoliko manjih kantonalnih/županijskih komora. Zbog problema u finansiranju i samoodrživosti jedan broj komora u FBiH ima teškoće u radu.

Svojim djelovanjem P/GK FBiH pokriva teritoriju cijele Federacije BiH od 26.076 km², odnosno 79 opština. P/GK FBiH sa sjedištem u Sarajevu i Kancelarijom u Mostaru ima ukupno 42 zaposlena, od kojih je 15 u Kancelariji Mostar.

Glavne aktivnosti Komore odnose se na:
 • pripremu i donošenje zakona, drugih propisa i mjera ekonomske politike i instrumenata kojima se uređuje ekonomski položaj privrednih subjekata,
 • pripremu i donošenje strategija razvoja, sektorskih ekonomskih politika (industrije, poljoprivrede, saobraćaja i drugih), zaštite domaće proizvodnje, uspostavljanja sistema ekološki održivog razvoja, razvoja i unapređenja institucija tržišta, utvrđivanja tehničkih i drugih standarda,
 • pripremu i donošenje mjera unapređenja izvoza robe i usluga,
 • promociju privrede u zemlji i inostranstvu,
 • utvrđenu nadležnost zastupanja poslodavaca u pripremi i donošenju regulative u oblastima rada, penzionog, zdravstvenog osiguranja, plata i slično,
 • druga pitanja partnerskih odnosa utvrđenih posebnim propisima i ovlaštenjima komore u nadležnostima iz partnerskih odnosa,
 • koordinaciju zajedničkih aktivnosti komora, usklađivanje godišnjih i dugoročnih programa rada, te organizaciju i realizaciju zajedničkih projekata od interesa za članove,
 • preduzimanje i predlaganje mjera unapređenja preduzetništva, analiziranje dejstva privrednih propisa i instrumenata, te predlaganje mjera prestruktuiranja proizvodnje i usluga na kriterijima održivog razvoja.
Usluge Komore Federacije BiH su:
 • stručni konsalting kantonalnim komorama i članovima komora u pripremi projekata izvoza, zajedničkih ulaganja, nastupa i promocije robe i usluga u inostranstvu,
 • preduzimanje mjera na unapređenju, razvoju i primjeni inovacija, pronalazaka, racionalizacija, unifikacije sredstava rada i postupaka, tehničkih i normativnih standarda, te zaštite domaćih proizvoda i uređivanja tržišta,
 • organizovanje sistema poslovnih informacija i edukacija kadrova u privredi za sticanje inovativnih i drugih znanja samostalno i zajedno sa kantonalnim komorama,
 • organizovanje, priprema i donošenje posebnih uzansi u oblasti privrede,
 • izdavanje uvjerenja, javnih i drugih isprava, po ovlaštenjima iz propisa federalnih organa i statuta,
 • druge stručne usluge članovima.

Iskustva na projektima

P/GK FBiH učestvovala je kao partner u implementaciji više projekata. Jedan od njih je projekat pod nazivom „Podrška Italije komorskom sistemu BiH“, koji je finansiran od strane italijanskog Ministarstva pravde. Projekat je trajao dvije godine, uz učešće 19 komora. Cilj projekta bila je edukacija komorskih kadrova iz BiH, a edukacija je obavljena u regionalnim komorama širom Italije.

Projekat „Priručnik o savremenom upravljanju ljudskim resursima“ bio je namijenjen malim i srednjim preduzećima u BiH. Priručnik je besplatno dostavljen preduzećima članovima komora Federacije BiH i Republike Srpske, koje su partneri projekta. Projekat je trajao dvije godine. Vrijednost projekta je 80.000 evra i finansiran je od strane GOF Reuniting Europe programa.

Uloga Komore u projektu „Uvođenje postiplomskog studija Industrijska ekologija u BiH“ bila je informisanje preduzeća o potrebama edukacije zaposlenih u ovoj oblasti. Vrijednost projekta je 300.000 evra i finansiran je iz EU TEMPUS programa.

Projekat „Novim dizajnom na svjetska tržišta“, u kojem su studenti dizajna imali priliku da u četiri fabrike namještaja realizuju svoje ideje na radionicama, je finansirao USAID CCA. Komora je djelovala kao link između privrede i univerziteta. Projekat je ušao u finale takmičenja na 4. Svjetskom kongresu komora u Istanbulu 2007. godine, i nagrađen je kao jedan od pet najboljih komorskih projekata za mala i srednja preduzeća.

Komora FBiH je učestvovala kao partner u projektu NET, koji je implementiran od strane Područne privredne komore Banja Luka i koji je završen u junu 2013. godine. Trenutno je u toku učešće na implementaciji projekta WeB – We Enforce Businesses.