Jezik

Privredna komora Kantona Sarajevo

Privredna komora Kantona Sarajevo svojim djelovanjem pokriva teritoriju devet opština u Federaciji Bosne i Hercegovine: Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Vogošća, Ilijaš, Ilidža, Hadžići i Trnovo, što predstavlja ukupnu površinu od 1.277 km2.
Osnovne aktivnosti komore:
  • Zastupanje interesa svojih članova pred nadležnim državnim organima, posebno u pripremi privrednog zakonodavstva, pri donošenju mjera i mehanizama privrednog sistema i ekonomske politike i kod utvrđivanja makro razvojne politike;
  • Pružanje raznih servisnih usluga svojim članovima (poslovne informacije, stručni savjeti, prezentacije, promocije, predstavljanja u inostranstvu, organizovani nastupi na izložbama i sajmovima i dr.);
  • Organizovanje funkcionalnog i permanentnog obrazovanja radi inovacija znanja rukovodnih i stručnih lica u privredi;
  • Posredovanje u rješavanju sporova između članova, nastalih zbog nepoštivanja poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja;
  • Obavljanje poslova javnih ovlaštenja, uključujući pripremu za učešće u zaključivanju kolektivnih ugovora o platama i drugim uslovima rada.
Osnovni ciljevi Privredne komore Kantona Sarajevo su:
  • Povećati broj članova koji će učestvovati u kreiranju stavova Komore u pregovaračkom procesu;
  • Imati predstavnika Komore u pregovaračkim, predstavničkim tijelima i timovima;
  • Kontinuirano edukovati kadrove Komore za obavljanje poslova u procesu pridruživanja Europskoj uniji;
  • Razvijati Centar za EU- integracije,
  • Zastupati i jačati ideju EU u regionu;.

Privredna komora Kantona Sarajevo je obilježila stotu godišnjicu svoga postojanja, 1909-2009. i tim povodom izdala publikaciju „Stotinu godina Privredne komore Sarajeva, historijsko-monografski prikaz”.

Iskustva na projektima

Komora je implementirala projekat pod nazivom „Razvoj poduzetništva na selu“ čiji je cilj bio da jasno i konkretno ukaže na mogućnosti i potrebu razvoja ruralnog sektora u Kantonu Sarajevo.

Projekat „Osnovni turistički itinereri u Kantonu Sarajevo“ implementiran je od strane Privredne Komore kantona Sarajevo i cilj ovog projekta je bio da jasno i konkretno utvrdi pravce turističkih razgledanja Grada i Kantona iz autobusa i pješke, a koji predstavljaju osnovnu predpostavku za dalji razvoj turizma u Kantonu Sarajevo.

Projekat „Development and advancement of SME competitiveness in the field of enhancement of energy efficiency“  čiji je cilj bio unapređenje znanja malih i srednjih preduzeća i pružanje podrške preduzećima iz oblasti Energetske efikasnosti.

Projekat „PARTNERS II - Partners for investment promotion – PASEP je implementiran od strane Eurokomore, u saradnji sa Komorom Udine, Komorom Voka i Komorom Flandrije. Komora Sarajevo je ucestvovala kao partner u ovom projektu. Osnovni cilj projekta je jačanje kapaciteta privrednik komora kroz razvoj usluga.