Jezik

Inicijativa sa drugog Okruglog stola

Pozadina inicijative i prijedlozi
 
Mnoge razvijene i manje razvijene zemlje u svijetu, pa i u našem okruženju donijele su strateške dokumente i program mjera podrške industriji informaciono-komunikacionih tehnologija, koja se smatra generatorom privrednog razvoja. Pošto IKT industrija traži najmanja ulaganja za proizvodnju, rezultati koji se postižu su značajni i najkraći je put za postizanje produkta proizvodnje. S obzirom da se radi o multidisciplinarnoj oblasti, inovativnost je uvijek prisutna i usklađena je u potpunosti sa razvojem novih tehnologija jer je jedino tako i moguće definisati i održati ovu oblast produktivnom.Takođe,ova industrija predstavlja generator zapošljavanja mladih stručnjaka u zemlji, fleksibilnija je u pogledu kretanja radne snage obzirom da se stručnjaci ovih profila brže zapošljavaju u slučaju prestanka rada preduzeća.
 
Treba naglasiti i da IKT industrija predstavlja servis svim ostalim granama privrede, te da  njenim razvojem podižemo  konkurentnost privrede na viši nivo.
 
Pod pojmom IKT industrije u zemljama u okruženju (Srbija i Hrvatska npr.) obuhvaćena su privredna društva koja su prema Klasifikaciji djelatnosti svrstana u djelatnosti: prerađivačke industrije (26.20 i 26.30); trgovine na veliko i malo (46 - 47);informacije i komunikacije(58 - 63);obrazovanje(85.59) i ostale uslužne djelatnost(95.11 i 95.12), zbog čega je IKT industriju moguće kvalitetnije obuhvatiti i analizirati njen uticaj na privredna kretanja.
 
U Republici Srpskoj ne postoje zvanični statistički pokazatelji koji se bave industrijom informaciono-komunikacionih tehnologija kao sastavnog dijela privrede Republike Srpske.
 
Dokument “Analiza stanja IKT sektora privrede RS za period od 2005. do 2011.godine“, Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, kako se navodi u dokumentu, predstavlja prvi pokušaj da se analizom dostupnih podataka (APIF), definišu i analiziraju osnovni pokazatelji koji govore o sadržaju i stepenu razvoja sektora IKT u privredi RS. U ovoj Analizi ukazuje se na nepostojanje pouzdane metodologije za statistike vezane za sektor IKT, a samim tim i na odsustvo konkretnih mjera za razvoj ovog sektora.
 
Kada su u pitanju aktivnosti Privredne komore Republike Srpske osnivano je Udruženja za informaciono komunikacione tehnologije, kao tijelo koje će raditi na zastupanju interesa ovog sektora. U okviru Projekta WEB u toku je postupak anketiranja privrednih društava i preduzetnika iz oblasti IKT industrije, izrada Analize i izrada web stranice “company on line”.
 
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva priprema Strategiju i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2014-2018 godina koja obuhvata oblast prerađivačke industrije. Iako je strateški cilj konkurentna industrija zasnovana na znanju i inovacijama, u ovom dokumentu ne obrađuje se sektor IKT. (Najsvježiji primjer strateškog pristupa razvoju ovog sektora je Strategija razvoja i podrše industriji informacionih tehnologija Vlade Republike Srbije).
 
Takođe, Ministarstvo industrije energetike i rudarstva, odnosno Republička agencija za razvoj MSP priprema Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2014-2018 godina koja u prethodnom periodu nije imala kao strateške ciljeve definisan razvoj sektora IKT i samim tim mjere podrške.
 
Nadalje, u pripremi je Ekonomska politika Republike Srpske i Budžet za 2014. godinu što daje mogućnost da se kao jedan od ciljeva Ekonomske politike utvrdi razvoj i podrška sektoru IKT i razvoj elektronskog poslovanja u Republici Srpskoj, a s tim u vezi usklađivanje zakonske regulative i mjere podrške za razvoj informacionog društva Republike Srpske i povećanje konkurentnosti privrede većom primjenom informacionih tehnologija.
 
Da bi se to realizovalo predlažemo:
 
1. Da se u Ekonomskoj politici Republike Srpske za 2014 godinu definiše kao jedan od strateških ciljeva razvoj industrije informaciono-komunikacionih tehnologija. Adekvatno definisanom cilju predvidjeti :
 
1.1. Koje ministarstvo će biti zaduženo za praćenje razvoja i aktivnosti IKT industrije.
 
1.2. Mjere podrške privrednim društvima i preduzetnicima koji proizvode softverska rješenja i ulažu u istraživanje i razvoj (podsticaji, poreske olakšice, podrška promociji na međunarodnim sajmovima i dr.)
 
1.3. U Budžetu Republike Srpske za 2014.godinu planirati sredstva finansijske podrške.
 
1.4. Obavezu Republičkog zavoda za statistiku da razvije i primjeni metodologiju prikupljanja i obrade statističkih podataka o privrednim društvima i preduzetnicima u IKT industriji (broj subjekata, zaposlenost, prihodi, izvoz, dobit). To će omogućiti kreiranje strategije i mjera podrške koji utiču na stepen razvoja, konkurentnost, efikasnost i produktivnost ovog sektora privrede.
 
1.5. Obavezu Agencije za informaciono društvo Republike Srpske da obezbijedi donošenje svih podzakonskih akata koji definišu e-poslovanje
 
1.6. Da Ministarstvo pravde Republike Srpske, u saradnji sa Agencijom za informaciono društvo Republike Srpske koordinira aktivnosti na izmjenama zakonskih propisa (materijalno i procesno pravo) koji su neophodni za potupnu primjenu elektronskog poslovanja u privredi
 
2) Strategijom i politikama razvoja industrije Republike Srpske i Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2014-2018 godina predvidjeti kao strateški cilj razvoj industrije IKT, razvoj metodologije praćenja rezultata poslovanja, preciznije definisati mjere podrške MSP i samostalnim preduzetnicima koji proizvode softverska rješenja i ulažu u istraživanje i razvoj. Akcionim planom provođenja strategija predvidjeti normativne i druge mjere koje je potrebno provesti, sa nosiocima i rokovima.