Jezik

Odgovor na inicijativu sa drugog Okruglog stola - RARS

Zahvaljujemo se na dostavljenoj inicijativi i prijedlozima projekta WeB-We Enforce Businesses kojeg implementira Područna privredna komora Banja Luka a koji se odnosi na unapređenje razvoja i podršku sektora informaciono-komunikacionim tehnologijama u Republici Srpskoj.
Smatramo da je sektor IKT jedan od ključnih sektora za razvoj malih i srednjih preduzeća u Republici srpskoj te da u budućem periodu ovom sektoru treba posvetiti posebnu pažnju. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća je od početka svoga rada posebnu pažnju poklanjala razvoju sektora IKT što potvrđuje i Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj za period 2006-2010. godina u kojoj je IKT sektor definisan kao strateški sektor razvoja ali i brojni projekti koje je realizovala i realizuje Republička agencija.
Iz tog razloga podržaćemo inicijativu projekta WeB za uključivanje sektora IKT u Strategiju i politiku razvoja industrije Republike Srpske za period 2014-2018. godina i Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2014-2018. godina. Prijedlozi koje ste nam proslijedili veoma su dobro definisani i mogu biti od velike koristi za stvaranje posebnih programa mjera podrške ovom sektoru u strateškim dokumentima Republike Srpske.
Međutim, obzirom da je Ministarstvo industrije energetike i rudarstva Republike Srpske zaduženo za izradu oba dokumenta smatramo da je inicijative i prijedloge sa Okruglog stola potrebno proslijediti i Ministarstvu kako bi isti bili uvršteni u ove strateške dokumente.
U svakom slučaju, podržavamo Vašu inicijativu i dostavljene prijedloge i želimo Vam uspješnu implementaciju projekta WeB.
 
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća