Jezik

IKT u privredi

Kako bismo utvrdili najsnažniji dokaz uticaja IKT na privredu, potrebno je posmatrati podatke iz studija na nivou preduzeća. Ovi podaci nam pokazuju na faktore koji utiču na razvoj a koji ne mogu biti analizirani studijama na agregatnom nivou. Primjer toj tvrdnji je i činjenica da se osvajanje tržišta poslovanjem preduzeća, a što je direktna posljedica upotrebe IKT, može utvrditi samo kroz podatke na nivou preduzeća. Veliki napredak je učinjen u razvoju statistike u razvijenim zemljama a koja prati korištenje raznih vrsta informaciono-komunikacionih tehnologija. Pored toga, mnoge su države u svijetu razvile baze podataka koje sadrže detaljne podatke o učinku preduzeća. Kombinovanjem ta dva izvora podataka, možemo vrlo lako uspostaviti vezu između učinka i samog korištenja IKT. Ako pretpostavimo da ove baze podataka pokrivaju veliki dio privrede, možemo izvući zaključak o tome koliko učinak preduzeća utiče na privredu kao cjelinu.

Na osnovu empirijskih dokaza iz takvih studija, a koje su provedene, kao što je rečeno ranije, u mnogim razvijenim zemljama, možemo zaključiti da upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija ima vise različitih efekata. Primjer toga je i podatak da efektivno korištenje IKT može pomoći preduzećima da povećaju svoje prisustvo na tržištu na račun manje produktivnih preduzeća, što može podići ukupnu produktivnost. Pored toga, korištenje informaciono komunikacionih tehnologija može pomoći inovacijama u preduzećima i to na načine da se proširi asortiman proizvoda, da se unaprijede ponuđene usluge, ili da se brže i bolje odgovori potrebama klijenata.  IKT može pomoći u redukovanju niskog nivoa efikasnosti u korištenju kapitala i radne snage kroz, na primjer, smanjivanje samih zaliha preduzeća.

Studije pokazuju da je korištenje IKT dio šireg paketa promjena koje pomažu preduzećima da poboljšaju svoje poslovanje. Uticaj upotrebe informaciono – komunikacionih tehnologija nije zagarantovan ali je zavisan od komplementarnih investicija, kao što su na primjer, organizacione promjene – nove strategije, novi poslovni procesi i nove organizacione strukture. Preduzeća koja praktikuju ovakve prakse pretenduju da osvoje veći dio tržišta, kao i da uživaju u pogodnostima veće produktivnosti u odnosu na druga preduzeća. Kada je domaće tržište prezasićeno jednim proizvodom onda je potreba prodaje tog proizvoda na drugim tržištima jedina alternativa opstanka privrednog društva dok se ne desi inovacija. Upotreba IKT je usko povezana sa sposobnošću preduzeća da se prilagode promjenama u potražnji. Korisnici pomoći koju pružaju IKT čine svoju investiciju vrednijom kroz sopstveno eksperimentisanje i inoviranje, to jest kroz predstavljanje novih procesa, proizvoda i aplikacija. Bez ovog procesa ko-inoviranja, koji često ima sporiji tempo od tehnološkog inoviranja, ekonomski uticaj IKT bi bio veoma ograničen. Preduzeća koja su u prošlosti predstavljala procesne inovacije su često uspješna u korištenju IKT. Ova činjenica je posebno bitna u sektoru pružanja usluga, jer IKT omogućava preduzećima da ponovo definišu poslovne procese i razviju nove aplikacije.