Jezik

Potrebne politike

Kako empirijski dokazi o ekonomskom uticaju IKT-a impliciraju za politiku? Najvažniji pokazatelj se tiče poslovnog okruženja. Vlade trebaju da redukuju nepotrebne troškove i administrativne namete na preduzeća kako bi se stvorilo poslovno okruženje koje promoviše produktivno investiranje. Ovo uključuje politike koje omogućavaju preduzećima da poduzmu organizacione promjene, da jačaju edukaciju i sistem treninga, da podstiču dobru praksu upravljanja i da podupiru inovativnost, kao na primjer u nove aplikacije. Takođe, politika treba gajiti tržišne uslove koji nagrađuju uspješno usvajanje  IKT; takmičenje je ključno u selekciji preduzeća koja su u stanju da ugrabe benefite IKT-a te da ih dalje sprovode i razvijaju.
Politike koje gaje rast u servisima su takođe veoma važne iz razloga što IKT pruža nov potencijal u rastu servisnog sektora, pružajući činjenicu da se propisi koji guše razvoj mijenjaju ili potpuno uklanjaju. Takođe, konkurencija treba da bude intenzivirana. Ona ne samo da omogućava sniženje troškova IKT proizvoda i usluga, koji gaje raznolikost, već i jača pritisak na preduzeća da poboljšaju svoje performanse te samim tim promjene svoje konzervativne stavove.