Jezik

Zakoni

Sve brža i masovnija primjena informaciono-kumunikacionih tehnologija postala je opšti trend. Tu primjenu mora da prati normativno uređenje specifičnosti koje ta primjena izaziva u pojedinim pravnim institutima. Prilikom izgradnje zakonodavstva u oblasti IKT-a, RS mora da prati evropske standarde i da vodi računa o usaglašavanju sa pravom Evropske unije.

Zakon o elektronskom potpisu RS

Zakon o elektronskom dokumentu RS

Zakon o elektronskom poslovanju RS

Zakon o informacionoj bezbjednosti RS

Preuzeto sa sajta Agencije za informaciono društvo Republike Srpske

www.aidrs.org