Jezik

Strateški dokumenti

Strateški dokumenti

Strateški dokumenti razvoja informacionog društva su dokumenti koji daju strateške smjernice i planove djelovanja za pojedine oblasti (područja) razvoja informacionog društva a sve u cilju sto bržeg ekonomskog razvoja, izgradnje jeftinije, transparentnije i odgovornije državne uprave kao i lakše komunikacije građana i privrede sa državom.
U Republici Srpskoj doneseno je nekoliko takvih dokumenata: Strategija razvoja eVlade, Strategija razvoja eZdravstva, Politika bezbjednosti informacionog sistema Vlade Republike Srpske.

Strategija razvoja eVlade

Strategija razvoja eVlade RS je dala osnovne smjernice u pogledu razvoja elektronske vlade u Republici Srpskoj i to definišući strateške smjernice u domenu: eUprave, eObrazovanja, ePravosuđa, eZdravstva i ePoslovanja. AIDRS okosnicu svog djelovanja bazira na ovom dokumentu, iako je su realizaciju Strategije u velikoj mjeri ograničili negativni efekti ekonomske krize sa kojim se susreće Republika Srpska u cjelini.

Politika bezbjednosti informacionog sistema Vlade RS

Politika bezbjednosti informacionog sistema Vlade RS je dokument usvojen od strane Vlade Republike Srpske u julu 2008. godine, koji pruža detaljne smjernice, informacije i upute o korišćenju i svakodnevnom radu državnih službenika i ostalih zaposlenika Vlade sa informacioim sistemom. Politika bezbjednosti je zasnovana na praksi i iskustvima u regionu kao i preporukama Evropske unije iz oblasti elektronskih transakcija i računarskoj sigurnosti. Politika se bavi odnosima ključnih faktora informacionog sistema: menadžerskog i operativnog kadra, korisnika, softverskim i hardverskim komponentama, definicijama i pravilima upotrebe i održavanja.

Strategija razvoja eZdravstva

Nosilac projekta je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Strategija je usvojena od strane Vlade RS a direktor Agencije za informaciono društvo Srđan Rajčević je bio član radne grupe za izradu strategije. Agencija je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite tokom 2010. godine vršila koordinaciju aktivnosti na daljoj implemetaciji strategije.

Preuzeto sa sajta Agencije za informaciono društvo Republike Srpske

www.aidrs.org