Jezik

Zakon o elektronskom potpisu RS

Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/08) uređuje se  pravo fizičkih i pravnih lica na upotrebu elektronskog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama, te prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih lica u vezi sa davanjem usluga sertifikacije elektronskog potpisa u Republici Srpskoj.
Elektronski potpis otvara mogućnost prelaska sa tradicionalne papirne na elektronsku administraciju, a omogućava i razvoj naprednih elektronskih servisa. Kao najznačajnija polja primjene elektronskog potpisa navode se:
·     elektronsko poslovanje (e-Business)
·     elektronska trgovina (e-Commerce)
·     elektronsko bankarstvo (e-Banking)
·     elektronska uprava (e-Government)
·     elektronsko zdravstvo (e-Healthcare)
·     elektronsko obrazovanje (e-Learning)

ZAKON O ELEKTRONSKOM POTPISU 
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU