Jezik

Udruženje za IKT PKRS i PKFBiH

Osnovni cilj udruženja za informaciono-komunikacione tehnologije je da stvori prepoznatljiv sektor za ovu oblast, koji će dati ogroman doprinos privredi. S tom namjerom, projekat WeB je stvorio sve preduslove za kvalitetnu pripremu ovih udruženja u obe entitetske komore i njihovo osnivanje.
Do kraja 2013. godine, projekat je prikupio mišljenja IKT preduzeća i inicijative za osnivanje udruženja. Zatim su entitetske komore definisale ostale korake i provele proceduru osnivanja udruženja za IKT.
 
U septembru 2013. i maju 2014. godine donesene su:
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske broj 01-916-4/13 od 25. septembra 2013. kojom se osniva Udruženje za informaciono komunikacione tehnologije za poslove interesa privrednih društava koja obavljaju djelatnosti softvera, hardvera i telekomunikacionih oblasti
  • Odluka o osnivanju udruženja broj PKF-469-2/14 od 20. maja 2014. kojom se osniva Udruženje IKT sektora u okviru organizacione strukture Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH.
Početak rada Udruženja za IKT u PK RS je obilježen sledećim aktivnostima:
  • generisane dvije inicijative: stvaranje tijela u nekom ministarstvu koje će sinhronizovati i uvažavati mišljenja ovih kompanija i djelovanje na organe za javnu nabavku da se tenderi ogromne finansijske vrijednosti objavljuju na uštrb domaćih privrednih kompanija;
  • Projekat SIPPO – prezentacija u PKRS;
  • Iniciran je projekat eBusiness 2014 u saradnji sa ETF BL i AB RS;
  • Medijski nastup;
  • „RS ICT Roadshow 2014“ sa mini Showroomom u pet područnih komora RS;
  • Android aplikacija Privredne komore RS – PKRS;
U planu rada ovog udruženja u narednom periodu stoji da će komora pojačati aktivnosti u IT sektoru kroz organizaciju udruženja, te raditi na stvaranju tijela i komisija za potrebe institucija gdje će se koristiti znanja i stručnost lica u privrednim društvima a za potrebe realizacije značajnih projekata. Takođe Udruženje će provesti aktivnosti na povezivanju privrede i fakulteta, jačanju prenosa znanja, animiranju mladih ljudi da upisuju studije računarskog programiranja i sličnih struka i konferencije o IKT održati tradicionalnim i obajvljivati analize rada ovog sektora.
 
Udruženje IKT P/GK FBiH je konstituisano kao izraz iskazane potrebe privrednih subjekata iz ovog sektora da se organiziraju i kroz komorski sistem realiziraju svoje ciljeve. P/GK FBiH je prepoznala strateški značaj IKT sektora, i raspoložive kapacitete i infrastrukturu stavila u funkciju podrške ovom sektoru.