Jezik

Predviđene aktivnosti

Projektom „WeB - We Enforce Businesess“ je planirano pet grupa aktivnosti koje će se provoditi kroz pet radnih paketa:
  1. Timski rad – u okviru ovog radnog paketa predviđeno je formiranje tima za provođenje aktivnosti projekta, kao i nadzornog odbora koji će pratiti ekonomske, političke i druge principa upravljanja. Tim za upravljanje projektom će se sastati prije svake prekretnice projekta. Predviđeno je šest sastanaka. Kroz ove sastanke unaprijediće se iskustava i znanja komora u upravljanju projektima i podići nivo saradnje sa kolegama iz drugih komora na prijateljsku razinu.
  2. Dijalog – planirano je organizovanje najmanje četiri okrugla stola u cilju okupljanja zainteresovanih strana za određene teme i vođenja rasprave o najefikasnijim načinima unapređenja. Okrugli stolovi će biti organizovani u četiri različita grada u BiH. Okrugli stolovi koji će uključivati privredna društva, organe uprave, stručnjake, regionalne partnere, će rezultirati inicijativama dostavljenim donosiocima odluka i lobiranjem za njihovo sprovođenje. Događaji će podići kvalitet dijaloga između učesnika ali i unutar mreže komora BiH.
  3. Jači partner - je radni paket koji će prvo analizirati kapacitete IKT sektora u BiH i štampati publikaciju takvog sadržaja. Biće organizovana razmjena iskustava sa drugim komorama koje već imaju slična tijela i usluge. Zaposleni u komorama će biti edukovani u vezi pružanja usluga ovim preduzećima. U skladu sa osnivačkim aktima i zakonima, komore će uspostaviti tijela zadužena za zastupanje interesa IKT kompanija.
  4. Rezultati - u okviru ovog paketa je planirano organizovanje IKT konferenciju velikih razmera sa učešćem preduzeća, organa uprave, obrazovnih institucija, medija, regionalnih partnera, udruženja, itd. Konferencija će se baviti komorskim sistemom, IKT sektorom, regulatornim okvirom i zahtevima EU i drugim temama. Biće organizovana i obuka za preduzeća na temu upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju. Radni paket će rezultirati projektovanjem novih usluga privrednih komora, podizanjem svijesti o korišćenju IKT i stvaranjem prilika za regionalnu saradnju te će stvoriti vezu između preduzeća, obrazovnih institucija i organa uprave.
  5. Vidljivost – akcije će biti provedene tokom čitavog projekta a u skladu sa uputstvima za vidljivost broj 16, i to od strane kako aplikanta tako i svih partnera na Projektu. Početni sastanak će biti organizovan na početku provođenja Projekta kojim će biti obezbjeđeno umrežavanje kao i samo informisanje. Obavještenje za štampane medije kao i promotivni materijal će biti pripremljeni za svaki događaj. Završna pres konfererencija će biti organizovana na kraju provođenja Projekta na kojoj će biti riječi o postignućima Akcije.

Organizaciona šema