Jezik

Nosilac projekta

Područna privredna komora Banja Luka

Područna privredna komora Banja Luka je jedna od pet područnih privrednih komora u jedinstvenom komorskom sistemu Republike Srpske. Komora Banja Luka, kao dio jedinstvenog komorskog sistema Republike Srpske, ima primarni cilj i ulogu da utiče na stvaranje takvog privrednog ambijenta koji će imati razvojnu komponentu u smislu poboljšanja osnovnih ekonomskih parametara: povećanja obima proizvodnje, zaposlenosti, izvoza i stranih investicija, u saradnji i preko Privredne komore Republike Srpske, odnosno neposredno, kada su u pitanju razvojni procesi na nivou lokalne zajednice.
 
Članovi Područne privredne komore Banja Luka su privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj, odnosno na području djelovanja Područne privredne komore Banja Luka. U skladu sa Zakonom o Privrednoj komori Republike Srpske, za ove privredne subjekte, članstvo u Komori je obavezno i stiče se upisom osnivanja u sudski registar.
 
Uspostavljanjem sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, programski ciljevi poslovanja su jedinstveni u komorskom sistemu Republike Srpske.
 
Poslovne usluge koje pruža Komora Banja Luka su raznovrsne. U svrhu promocije i prezentacija, Komora organizuje nastupe ili posjete članova Komore domaćim i inostranim sajmovima, te promocija njihovih proizvodnih programa i usluga u izložbenom prostoru u Komori, na Internet stranici www.bl.komorars.ba, u časopisu "Privredne informacije", kataloški i na razne druge načine. Takođe, jedna od značajnih aktivnosti Komore za internacionalizaciji preduzeća je i organizovanje bilateralnih susreta i privrednih misija.
 
U okviru edukativnih programa, članice mogu da se usavršavaju u oblasti upravljačkih vještina, marketinga, standardizacije poslovanja, unapređenja proizvodnje, odnosa sa javnošću, upravljanja projektima i drugih aktuelnih privrednih tema.
 
Privrednici u Komori mogu da dobiju savjetodavne usluge iz oblasti standardizacije poslovanja, poslovnog prava, pripreme projekata ali i infomacije o ponudi i tražnji, privrednim kretanjima i drugim aktuelnim pitanjima.
 
Komora Banja Luka izdaje uvjerenja o porijeklu robe Form A i Of origin, te obavlja usklađivanje redova vožnje.
 
U cilju jačanja saradnje između privrednih komora, koja doprinosi razmjeni i objedinjavanju informacija o mogućnostima i interesima za privrednu saradnju, tržišnim prilikama, privrednom ambijentu u drugim zemljama, te da bi se znatno olakšao rad domaćih preduzeća, Komora Banja Luka potpisala je veći broj zvaničnih sporazuma o saradnji sa slijedećim komorama: Regionalna privredna komora Novi Sad, Regionalna privredna komora Kragujevac, Regionalna privredna komora Subotica, Privredna komora Grada Beograda, HGK - Županijska komora Sisak, Regionalna privredna komora Kraljevo, Privredna komora Žilina-Slovačka, Trgovinsko-industrijska komora Županije Čongrad, Štajerska gospodarska zbornica Maribor, Privredna komora Temišvar, Regionalna privredna komora Zrenjanin, Regionalna komora Bitolj, Regionalna privredna komora Niš, Regionalna privredna komora Celje, te zajednički sporazum između: komora Prefekture Ksanti, Bukurešta, Nikozije, Kipra, Plovdiva, Burgasa, Izmira i Tekirdaša.
 
Iako sa pojedinim privrednim komorama nisu potpisani sporazumi o saradnji, to ne znači da ne postoji kontinuirana saradnja kako u međusobnoj razmjeni informacija, privrednih delegacija tako i zajedničkom učešću u projektima. Komora Banja Luka članica je i dvije međunarodne mreže - “Ekonomska regija u slivu rijeke Save - ERUSRS” i „South East Europe Network“.
 
Posmatrano i prema površini koju pokriva i prema broju privrednih društava koja posluju na njenom području, Komora Banja Luka je najveća područna privredna komora u komorskom sistemu Republike Srpske.

Iskustvo na projektima

Komora Banja Luka je 1. januara 2013. započela implementaciju projekta WeB – We Enforce Businesess koji će trajati dvije godine, a finansiran je iz IPA sredstava. Ovo je drugi projekat koji implementira Područna privredna komora Banja Luka.
 
U januaru 2013. godine je takođe započela implementacija projekta PROFIS koji se finansira kroz SEE Transnational programme. Komora Banja Luka u ovom projektu ima ulogu partnera, dok je vođa projekta Mađarska organizacija Bay Zoltán Nonprofit Ltd.

Projekat ADRIA-HUB je započeo u oktobru 2012. godine i trajaće tri godine. Vodeći partner u projektu je Alma Master Univerzitet u Bolonji. Komora u ovom projektu učestvuje kao partner.
 
Projekat NET - Networking, Educating, Teaching the Chamber-network in BiH je projekat koji je implementirala Područna privredna komora Banja Luka i koji je uspješno završen u maju 2013.godine.
 
U novembru 2008. započeta je saradnja sa Centrom za međunarodnu saradnju regije Veneto kao vođom projekta, te županijskim komorama iz Pule, Rijeke i Osijeka, Klasterom Drvo iz Prijedora, Biznis servis centrom iz Zenice, komorama Srbije, Novog Sada, Beograda, Leskovca, Direkcijom za razvoj MSP Crne Gore i komorama iz Tirane i Drača kao partnerima. Sporazumom o saradnji su definisane su osnovne aktivnosti mreže - povezivanje preduzeća, razmjena informacija, organizacija privrednih misija, studijske posjete, sastanci sa zvaničnicima, posjete pojedinačnih preduzeća.
 
Protokol o regionalnoj saradnji “Ekonomska regija u slivu rijeke Save- ERUSRS” 2007. godine su potpisale privredne komore: Valjeva, Beograda, Srema, Banjauke, Bijeljine, Doboja, Brčkog, Siska, Slavonskog Broda, Vukovara, Zagreba, Orašja, Ljubljane i Krškog (u ime komora Kranja, Novog Mesta i Zasavja). Cilj regionalne saradnje je razvijanje i proširivanje odnosa između privrednih komora, privrednih društava, predstavnika lokalnih vlasti, naučnih i obrazovnih institucija u oblasti privrede, obrazovanja, nauke kao i njihova saradnja u cilju integrisanja u savremene evropske tokove. Kao rezultat projekta ERUSRS izdati su „Atlas rijeke Save za nautički turizam“ i „Preduzetnički vodič“.
 
Projekat „Analiza ženskog preduzetništva“ je 2011. godine proveo Savjet za žensko preduzetništvo Komore Banja Luka u partnerstvu sa Udruženjem žena preduzetnica i rukovodilaca „Una RS“, uz podršku Britanskog savjeta BiH i Gender centra Vlade Republike srpske. Projekat je ažurirao podatke o privrednim društvima čije su vlasnice ili suvlasnice ili najviši rukovodioci žene. Rezultati sprovedenog istraživanja poslužiće kao osnova za rad Savjeta za žensko preduzetništvo, te povezivanje, umrežavanje i konkurentnosti i unapređenje poslovanja ovih preduzeća.
 
Projekat “Podrška drvoprerađivačima u implementaciji ISO standarda” je sufinansiran od strane FIRMA projekta, petogodišnjeg projekta pomoći ekonomskom razvoju u BiH, koji zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Projekta je pripremljen i podnesen sa ciljem jačanja konkurentnosti srednjih preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke i industrije prerade metala kroz podizanje svijesti o značaju standardizacije poslovanja i pripremu akcionog plana implementacije standarda kvaliteta. Konsultanti Komore su izvršili analizu i procjenu spremnosti preduzeća za poslovanje prema zahtjevima ISO 9001:2008, te izradili akcione planove same implementacije standarda i proces certifikacije. Druga faza Projekta podrazumjevala je pripremu privrednih društava iz sektora drvoprerade, kojima su sredstva podrške odobrena,za uvođenje standarda i sertifikaciju.
 
Komora je uključena u projekat regulatorne reforme na nivou Grada Banja Luka. Tokom 2011. održano je sedam sjednica Savjeta za regulatornu reformu Grada Banja Luka u čijem radu učestvuje i predstavnik Komore, na kojima je razmatrano pitanje izmjene ili uvođenja novih formalnosti u radu Administrativne službe Grada Banja Luka, na osnovu novih ili izmjenjenih zakonskih propisa, a kako je to regulisano Pravilnikom o radu Registra formalnosti AS Grada.