Jezik

Prvi okrugli sto - Zakonsko okruženje kao preduslov razvoja informacionog društva

U Područnoj privrednoj komori Banja Luka dana 16.05.2013. godine održan je Okrugli sto na temu “Zakonsko okruženje kao preduslov razvoja informacionog društva“, u okviru sprovođenja projekta „WeB – We Enforce Businesses“ kojeg finansira Evropska unija sredstvima IPA fonda. Aktivnosti projekta su usmjerene na jačanje kapaciteta privrednih komora u BiH i za podršku privrednim društvima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Međutim, koristi od projekta će imati i sve članice komora u BiH koje žele da unaprijede svoje poslovanje intenzivnijom primjenom IKT.


Prije početka Okruglog stola, medijima su se obratili predsjednik Područne privredne komore Banja Luka, Goran Račić i direktor Agencije za informaciono društvo RS, Srđan Rajčević. Goran Račić je naglasio da je Prvi Okrugli sto posvećen zakonskom okruženju kao preduslovu razvoja informacionog društva, obavezi donošenja novih ili usklađivanja postojećih zakona, te primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija u privrednim društvima kao bitnog uslova za funkcionisanje i povećanje konkurentnosti. Smatra da nije dovoljno prisutna svijest o prednostima elektronskog poslovanja, da osnovna znanja nedostaju pojedincima, rukovodiocima i zaposlenima u privrednim društvima, kao i institucijama koje pružaju podršku sektoru MSP i organima vlasti.

Srđan Rajčević je istakao da je zakonski okvir u oblasti elektronskog poslovanja na nivou Republike Srpske u skladu sa pravilima koja nalaže Evropska unija, da postoji kolizija u shvatanju nadležnosti u regulisanju ove oblasti na nivou entiteta i na nivou BiH. Na nivou Federacije BiH nije osnovana agencija koja bi imala slične nadležnosti, dok je na nivou BiH ovo pitanje u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta. Dodao je da pored nedostatka svijesti o značaju korištenja IKT u poslovanju privrednih društava prisutan i nedostatak znanja o zakonskoj regulativi u istoj oblasti. Pozitivno je ocijenio projekat WEB, koji je Agencija za informaciono društvo podržala u fazi pripreme prijedloga, te održavanje ovakvog okruglog stola na temu IKT i elektronskog poslovanja.


Sastanak je otvorila Jadranka Cvetković, sekretar Područne privredne komore Banja Luka koja je naglasila da je u okviru Projekta planirano održavanje četiri okrugla stola u Banjoj Luci, Bihaću, Sarajevu i Doboju s ciljem da se okupe zainteresovani učesnici na odabrane teme, kao što su IKT kompanije, IT konsultanti, predstavnici organa vlasti, regionalni partneri i drugi učesnici koji će dati doprinos unapređenju položaja IKT kompanija, podršci sektoru MSP za primjenu elektronskog poslovanja, poboljšanju dijaloga između organa vlasti i odgovarajućih udruženja u privrednim komorama u BiH itd. Planirano je da se nakon održanih okruglih stolova pripreme inicijative koje će ukazati na trenutne prepreke u poslovanju IKT kompanija, predlože izmjene zakonskih rješenja i ponude rješenja bazirana na jačanju konkurentnosti privrede i stabilizaciju ekonomskog sektora.

Na početnom dijelu sastanka predviđenog za prezentacije Igor Pandžić, saradnik na projektu WeB, je predstavio Projekat, aktivnosti koje su završene u prva četiri mjeseca, kao i predviđene aktivnosti na projektu do kraja 2013. godine.

Srđan Rajčević, direktor Agencije za informaciono društvo RS, u svojoj prezentaciji je istakao da je RS u BiH najdalje otišla u uspostavljanju elektronske vlade u BiH. Pored četiri temeljna zakona: Zakona o elektronskom potpisu, Zakona o elektronskom dokumentu, Zakona o elektronskom poslovanju te Zakona o informacionoj bezbjednosti, AIDRS je počela sa stvaranjem infrastrukture za funkcionisanje E-Vlada. AIDRS je emitovala prvu seriju digitalnih sertifikata za internu komunikaciju organe uprave, što će omogućiti da se krene sa intenzivnijom realizacijom onlajn javnih usluga. Smatra da privrednici, preko svoje asocijacije pa i putem ovog okruglog stola treba da ukažu koji je ključni problem koji se treba riješiti za veće korištenje elektronskog poslovanja i IKT u poslovanju.

Predrag Duduković, iz agencije SWOT, je predstavio probleme sa kojima se susreću privredna društva u svom funkcionisanju a tiču se nepostojanja validnog elektronskog potpisa koji bi uveliko omogućio korištenje IKT za poslove administracije, registracije kao i ostale sfere funkcionisanja privrednih društava, što bi ne samo smanjilo troškove funkcionisanja već bi i podiglo produktivnost a samim tim i konkurentnost društava na tržištu.

U drugom dijelu Okruglog stola prisutni predstavnici institucija, komora, IKT kompanija su učestvovali u raspravi koja se ticala teme pravnog regulisanja drugih oblasti kako materijalnog tako i procesnog prava, uspostavljanja sertifikacionog tijela koje je potrebno da bi se mogla koristiti tehnologija elektronskog potpisa ali i potrebe razvoja projekta E- Vlada u smislu on lajn komunikacije sa građanima (privrednicima). Ovo je bila prilika da IKT kompanije pokrenu neka pitanja i predstave svoje probleme u poslovanju, što će svakako biti tema slijedećih okruglih stolova.

Prezentacije

Ostavi komentar